6 strategiske trin og anbefalinger

Amb17ion
Chora Connection har udviklet en guide til hvordan kommuner kan komme igang med verdensmålene.

For en mobiliserende og forandringsskabende implementering af Verdensmålene anbefaler vi følgende 6 strategiske trin i processen:

 1. Fortællingen om Verdensmålene som en fælles global opgave med lokale handlemuligheder
 2. Verdensmålene som en samskabende proces
 3. Ledelse og forankring af Verdensmålene
 4. Oversæt Verdensmålene til virkelighed
 5. Verdensmålene som systemdesign
 6. Mål for og effekt af forandringstiltag

1. Fortællingen om Verdensmålene

For første gang i historien har vi en globalt anerkendt fælles dagsorden for bæredygtig udvikling, der samler de økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinier.

Det skal ses i sammenhæng med, at en række af verdens forbundne kriser sætter pres på, at vi alle tager ansvar for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Denne fortælling skal gøres tilgængelig for alle aktører, eksempelvis: politiske ledere, den offentlige administration, virksomheder, civilsamfundsaktører, vidensinstitutioner, uddannelsesinstitutioner.

Formidlingen kan have mange formater: Eksterne oplæg, seminarer, udstillinger, undervisningsmateriale, verdenscafeer, samtalesaloner mm.

Chora Connection har – også i samarbejde med andre aktører – udarbejdet forskellige formater for formidlingen af Verdensmålene fra Verdensmålsmasterclasser og workshops til plakatudstillingen 17FOR17.

2. Verdensmålene som en fælles indsats

Verdensmålene kan kun realiseres i fællesskaber og grupper, der går på tværs af faglige specialer og niveauer i samfundet. Derfor skal der engageres på tværs af siloer og organisationer.

Det kan være en udfordring at udveksle erfaringer, identificere den fælles brændende platform, og ikke mindst designe og realisere nye løsning i grupper, der går på tværs af både professioner og organisering.

Som en ramme for dialog med uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan de midlertidige §17.4 udvalg være en mulighed.

Chora Connection er specialiserede i at facilitere multifaglige processer på højt niveau, og har udviklet unikke metoder til effektivt at identificere fælles, engagerende indsatsområder og på den baggrund designe nye løsninger.

3. Ledelse og forankring

Verdensmålene har brug for lederskab, forpligtelser og forankring som afspejler målenes betydning, kompleksitet og udstrækning. Verdensmålenes bæredygtighedsdagsorden rækker eksempelvis ud over, hvad der kan realiseres i Teknik og Miljøforvaltningen.

Vi anbefaler, at den kommunale/regionale intention med Verdensmålene:

 • implementeres i kommunens overordnede strategi
 • gøres til et fælles mål for alle aktører
 • bakkes op af både den politiske og administrative ledelse
 • forankres i en tværgående indsats

Chora Connection har specifikke kompetencer indenfor kommunal organisering i forhold til både rammeaftaler og planlov.

4. Jeres virkelighed

Verdensmålene er en global dagsorden, der er formuleret i et fællesskab af FN’s 193 medlemslande. For at operationalisere målene og gøre dem relevante i en lokal kontekst anbefaler vi, at I:

• Beskriver den aktuelle situation i verdensmålenes helhedsperspektiv: Hvor er vi i dag, og hvilke

særlige områder og sammenhænge skal vi være opmærksomme på?

 • Identificerer specifikke brændende platforme: Hvor er der brug for en særlig indsats for at indfri mål og delmål?
 • Udpeger særlige potentialer: Hvor har vi mulighed for at gøre noget særligt, som borgerne kan drage fordel af og andre kan lære af? Hvor kan Verdensmålene skabe særlig værdi for os?
 • Tegner en lokal verdensmålsprofil, som kan styrke den lokale bevidsthed og skabe ejerskab
 • Identificerer håndgribelige indsatser, der både kan skabe handlekraft og nye partnerskaber
 • Definerer den såkaldte baseline for måling af den bæredygtige udvikling

Chora Connection har erfaring med at facilitere inkluderende processer, hvor verdensmålenes kompleksitet oversættes til en lokal situation, og udvikles til forandringsskabende, skalerbare handlinger

5. Verdensmålene som systemdesign

Det er blevet sagt, at Verdensmålene bør betragtes som verdens største og vigtigste designbrief for bæredygtig omstilling. Det gælder selvfølgelig også, når vi designer fremtidens bæredygtige samfund.

Vi anbefaler derfor, at man i kommuner og regioner bruger Verdensmålene som udgangspunkt for at designe fremtidens bæredygtige samfund, både i forbindelse med visionsformuleringer, lokalplaner, organisationsdesign, budgetlægning mm

På denne baggrund kan der udvikles prototyper/modeller, som sikrer eksperimentets udvikling, forankring, reproduktion og skalering.

Chora Connection har unikke kompetencer indenfor verdensmålsbaseret systemdesign (design thinking) og har udviklet unikke metoder til prototypeudvikling på samfundsniveau.

6. Mål forandringen

Det er helt centralt for Verdensmålene, at de er transformative – det vil sige, at indsatsen vil skabe positiv og mærkbar forandring i forhold til det eksisterende paradigme.

For at sikre målenes integrerede prioritering og forandringsmomentum er det derfor afgørende, at der både tegnes et billede af udgangspunktet (baseline) og defineres konkrete mål, der kan vise den bæredygtige udvikling på tværs af sektorer samt effekten af denne. Vi anbefaler derfor:

 • At der defineres nye mål for den kommunale og regionale udvikling, der tager udgangspunkt i Verdensmålene.
 • At man løbende evaluerer på målene, bl.a. om de giver incitament til den ønskede grad af tværgående samarbejde og innovation, og om dette efterfølges af handling.
 • At udviklingsmålene bruges i processen, således at eventuelle utilfredsstillende resultater bruges til evaluering af indsatsen og eventuelt redesign af processer og tiltag.

Chora Connection kan tilbyde procesbistand til udvikling af helhedsbaserede udviklingsmål i tværfaglige teams samt til implementering af resultatvurdering i udviklingsporcessen (system-prototyping).

Kontakt:

Helene Bjerre Nielsen, projektleder
helene@choraconnection.dk
+45 60505642