Sådan får Danmark mere bæredygtigt byggeri

Ikke kategoriseret
NYHED – Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har netop fået et brev fra Chora Connection med forslag til, hvordan Danmark får mere byggeri i træ og derved markant reducerer skadelig CO2 -udledning. Forslagene er blevet til, efter Chora Connection i efteråret har holdt rundbordssamtaler med 20 aktører fra skovbrug, træproduktion og byggebranchen.

Danmark kan reducere udledningen af CO2 ved ganske enkelt at bygge mere i træ. Derfor præsenterer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt for to forslag, som skal føre til mere dansk byggeri i træ.

Mads Randbøll Wolff, direktør i Chora Connection, siger:

”Vi har med glæde noteret os, at transport- og bygningsministeren er åben for at fjerne konkrete barrierer for, at Danmark bygger mere i træ. Det er dejligt, vi har en minister på området, som har blik for, at vi kan tage betydelige skridt i retning mod en mere bæredygtig fremtid, ganske simpelt ved at bygge mere i træ. Af samme grund har Transport- og Bygningsstyrelsen igangsat udarbejdelse af en analyse, som ser på muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Vi ser naturligvis frem til, analysen bliver færdig i december, men vi opfordrer ministeren til at tage handling allerede nu. Derfor får han her to bud på, hvad han kan gøre”.

I oktober holdt Chora Connection rundbordssamtaler med 20 aktører fra træ- og byggebrancherne for at finde fælles fodslag om, hvordan Danmark fremmer brugen af træ i byggeriet. På denne baggrund anbefaler Chora Connection følgende tiltag:

Det gældende bygningsregulativs bestemmelser vedrørende brandforhold opdateres, så det bliver muligt at bygge et dansk højhus i træ. En tilsvarende udvikling finder allerede sted i andre EU-lande, bl.a. England og Sverige. Det vil give en forenkling og afbureaukratisering af reglerne, som kan give mulighed for at udvikle nye danske jobs.

I det gældende bygningsregulativ indføres loft for et byggeris maksimale miljøpåvirkning og udslip af klimagasser baseret på livscyklusvurderinger eller tilsvarende dokumentation. Det vil gøre det tydeligt, at træ i byggeri kan bidrage positivt til at nå de danske reduktionsmål for CO2. Træ er det eneste byggemateriale, som absorberer og lagrer CO2, mens der udledes betydelige mængder CO2 under produktion af eksempelvis stål og beton.

CC_185289626_SH
Bæredygtigt byggeri – Go2Wood

Mens der udledes betydelige mængder CO2 under produktion af beton og stål, er der med øget anvendelse af træ i et byggeri mulighed for at reducere byggeriets CO2 udslip væsentligt.

Derfor samlede Chora Connection i oktober et bredt udsnit af aktører fra bygningsindustrien, træproducenter og skovbrug for at finde fælles fodslag om, hvordan Danmark får mere bæredygtigt byggeri.

På den baggrund opfordrer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til at fjerne eksisterende barrierer for bæredygtigt byggeri i den gældende lovgivning.

konferencebillede dansk tekst

In the 15 years
– UN global goals becomes danish reality

The leaders of the world endorsed the 17 global goals for 2030. These implies new objectives on taking action against climate change and promote sustainable forestry.
Chora Connection wants to make sure that UNs global goals becomes danish reality, in order to make Denmark a sustainable and resilient society.
Chora Connection is hosting a conference for 150-200 participants, that has to find new solutions on how the UN global goals can become reality in Denmark.

Læs mere:
Brev til Hans Christian Schmidt

Læs mere:
Opsamling fra de tre rundbordssamtaler